ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

SESU İNTERNET SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme (“Sözleşme”), bir tarafta Maslak Mh. Sümer Sk. No:4 K:17 Maslak Office Building 34398 Maslak/İSTANBUL adresinde mukim Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. (“Aktif Kozmetik”) ve diğer tarafta Aktif Kozmetik’in sahibi olduğu www.sesu.com.tr internet sitesine üye olan kişi arasında, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek, yürürlüğe girmiştir. Aktif Kozmetik ile Üye işbu Sözleşme’de birlikte (“Taraflar”) olarak anılacaktır.

 

Bu Sözleşme’de yazılı;

“Sesu”, Aktif Kozmetik’in vücut bakım ürünleri sektöründeki patentli markasını ifade eder.

“İnternet Sitesi”, Sesu markasının, www.sesu.com.tr isimli alan adı ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan siteyi ifade eder.

“Üye”, www.sesu.com.tr sitesi üzerinden kaydolmak suretiyle Sesu markasının İnternet Sitesi üzerinden sunulan hizmet ve içeriklere işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde erişim sağlayan gerçek kişiyi ifade eder.

İşbu Sözleşme, İnternet Sitesi’nde sunulan hizmet ve içeriklerin, bu hizmet ve içeriklerden yararlanma şartlarının ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitini kapsamaktadır.

Sözleşme’nin kapsamı, işbu Sözleşme ile İnternet Sitesi içerisinde yer alan, sitenin kullanımına, siteye üyeliğe ve site içerisinde yer alan hizmet ve içeriklere ilişkin olarak Sesu ve Aktif Kozmetik tarafından yapılmış bilcümle uyarı, yazı ve açıklama ve benzeri beyanlardır.

Üye, Sözleşme hükümlerini kabul etmekle birlikte, İnternet Sitesi içerisinde yer alan sitenin kullanımına, siteye üyeliğe ve site içerisinde yer alan hizmet ve içeriklere ilişkin her türlü beyanı da kabul etmektedir. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, İnternet Sitesi’nde yer alan Üyelik Formu’nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hallerden üyeliğinin sona erebileceğini,

İnternet Sitesi’nde yer alan hizmet ve içerikleri kullanırken ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, İnternet Sitesi’ne eklediği dosya ve içeriklerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Sesu ve Aktif Kozmetik’in bu içeriklerden dolayı sorumlu tutulamayacağını,

İnternet Sitesi’ne zarar verecek veya Sesu’nun ve Aktif Kozmetik’in başka internet siteleri ve/veya kurum ve kuruluşlar ile uyuşmazlık yaşamasına sebebiyet verecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını, bu sebeplerden dolayı herhangi bir cezai durumun doğması halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu,

İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlere Sesu tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Sesu ve Aktif Kozmetik’in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

Sesu’dan izin almadan İnternet Sitesi’nde yer alan hizmet ve içerikleri ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, kurallara aykırı davrandığı takdirde Aktif Kozmetik’in her türlü hukuki hakkını kullanma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

İnternet Sitesi’nde “Kullanıcı Adı”yla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Sesu, İnternet Sitesi’nin, herhangi bir zamanda çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. İnternet Sitesi’nin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Sesu ve Aktif Kozmetik’in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Sesu, İnternet Sitesi hizmetlerinde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle Üye’nin uğrayacağı zarardan sorumlu değildir. Sesu, kendi internet sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde Üye mesajlarını silme, Üye’yi hizmet ve içeriklerden men etme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

Sesu, İnternet Sitesi’nde sunulan hizmet ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üye’nin sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri, Üye de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Sesu, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üye, Sesu’nun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Sesu tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Sesu tarafından yapılabilir. Sesu tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üye tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

Sesu, Üye’nin Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin üyeliğini iptal ederek, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Sesu İnternet Sitesi ve İnternet Sitesi’nde yer alan hizmet ve içeriklerin telif hakkı Aktif Kozmetik’e ve/veya Aktif Kozmetik’e lisans veren veya içerik sağlayan kişilere aittir ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında koruma altındadır. Söz konusu hizmet ve içerikler hiçbir şekilde izinsiz olarak çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayınlanamaz ve pazarlanamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz veya herhangi bir üçüncü kişinin erişim ve kullanımına verilemez. Bu kapsamda herhangi bir ihlal gerçekleşmesi durumunda Üye hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Aktif Kozmetik, Sesu markası kapsamında kendi ürettiği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

Üye başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Üye sadece telif hakları kendisine ait olan içeriği İnternet Sitesi’ne yükleyebilir. Eğer Üye, fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan yazı, fotoğraf, resim, logo, video ve sair içeriği, söz konusu eser ve hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklerse, Aktif Kozmetik ihlale konu olan içeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Üye’nin üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden Üye, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşları nezdinde hukuki ve cezai olarak bizzat sorumludur.

Aktif Kozmetik, İnternet Sitesi kapsamında Üye tarafından kendisine sağlanan kişisel verileri işbu Sözleşme’de yer alan amaçlar dışında kullanmayacak ve üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Bu noktada Aktif Kozmetik, ilgili mevzuat ve Taraflar arasında akdedilmiş işbu Sözleşme uyarınca, üçüncü kişilere ve Taraflar’a ait her türlü bilgi, belge dahil olmak üzere, Üye’ye ait kişisel veriler ve bahsi geçen firmalara ait gizlilik arz eden ve ticari iş ve işletme sırrı niteliği taşıyan her türlü bilgi, belge ve evrakın üçüncü kişilere bildirmeme, ulaştırmama, göstermeme, paylaşmama, Aktif Kozmetik’in sistemlerinde saklanan bilgileri koruma ve gerekli tüm koruma tedbirlerini almak ve bu hususta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun hareket etmekle yükümlüdür.

Üye İnternet Sitesi’nde yer alan veya Sesu tarafından Üye’ye sağlanan tüm kişisel verileri KVKK ve ikincil mevzuatı hükümlerine uygun olarak saklayacak ve Sözleşme’de kararlaştırılmış olan amaçlar dışında kullanmayacak, üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacaktır. Sözleşme kapsamında Üye’ye sağlanan yahut İnternet Sitesi’nde yer alan kişisel verilerin Üye tarafından KVKK’ya uygun olarak işlenmesi noktasında KVKK’nın 3. maddesi uyarınca veri sorumlusu tanımına uygun düştüğü her durum için Üye’nin bizatihi sorumluluğu mevcuttur.

Üye verilerine Sesu ve/veya Aktif Kozmetik’in ihmali olmaksızın yetkisiz kişilerce erişim sağlanması halinde (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, ve benzeri durumlardan kaynaklı olarak) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Sesu ve Aktif Kozmetik’in sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Aktif Kozmetik ve Sesu’nun defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Sesu, Üye’ye yapacağı bildirimleri, Üye’nin üye olurken bildirdiği e-mail adresine yapacaktır.
Üye ise, Sesu’ya yapacağı her türlü bildirimi info@sesu.com.tr adresine yapacaktır. Sesu ve Üye, işbu e-mail adreslerine yapılan bildirimleri almadıklarını iddia etmeyeceklerini kabul ve beyan ederler.

Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumlanmasından dolayı aralarında doğacak her türlü ihtilaf halinde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının uygulanacağını ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu beyan ve taahhüt ederler.